Drukuj
Piotrków Tryb. - Huta - Bełchatów Data dodania: 2018-11-02 10:37:41
Rozkład tabelowy ROZKŁAD JAZDY DLA LINII : PIOTRKÓW TRYB. - HUTA -BEŁCHATÓW Poniższa tabela nie uwzględnia kursów przelotowych (np. (...)
więcej ->

Bełchatów - Huta - Piotrków Tryb. Data dodania: 2018-11-02 10:36:20
Rozkład tabelowy ROZKŁAD JAZDY DLA LINII : BEŁCHATÓW - HUTA - PIOTRKÓW TRYB. Poniższa tabela nie uwzględnia kursów przelotowych (np. Częstochowa - Lublin przez Piotrków Tryb.), jedynie  trasę docelową.   WAŻNY OD 01.10.2017 r.  (...)
więcej ->

PRZETARG NA ZAKUP AUTOBUSU PKS.1.2018 Data dodania: 2018-08-02 14:53:54
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o. Niedyszyna 40, 97- 400 Bełchatów Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 2 97 - 400 Bełchatów woj. (...)
więcej ->

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR PKS.1.2018 Data dodania: 2018-08-02 14:52:34
Bełchatów, dnia 08.05.2018 r. PKS.1.2018 I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. (...)
więcej ->

NABÓR NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ Data dodania: 2016-12-21 12:43:02
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP. Z O. O. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Przemysłowej 2 ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ Zakres obowiązków: naliczanie wypłat dla pracowników rozliczenia z ZUS (...)
więcej ->

KONKURS OFERT NA BIEGŁEGO REWIDENTA 2016 Data dodania: 2016-12-21 12:40:36
Konkurs ofert na biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o.   Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. działając na podstawie: art. 66 ust. (...)
więcej ->

Regulamin Konkursu na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. Data dodania: 2016-10-25 11:47:41
Załącznik do Uchwały Nr 2 z dnia 24 maja 2016 r.      Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.   REGULAMIN  KONKURSU NA PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o.   §1 Regulamin określa : Zasady i tryb powołania na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.   Warunki jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Zarządu. §2 1.Rada Nadzorcza PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. przeprowadza konkurs celem wyłonienia osoby fizycznej na Prezesa Zarządu. 2.Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu zostają zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników PKS Sp. z o.o. (...)
więcej ->

dot. Ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. Data dodania: 2016-10-25 11:46:31
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2 działając na podstawie Regulaminu  Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.   ogłasza konkurs na stanowisko: P R E Z E S A   Z A R Z Ą D U Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Spółki w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie do 05.07.2016r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: Ukończone studia wyższe (o profilu technicznym, ekonomicznym, prawniczym), Posiadać minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach  kierowniczych. Oferta kandydata powinna zawierać: List motywacyjny wraz z CV, Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: dyplom ukończenia szkoły wyższej (o profilu technicznym, ekonomicznym, prawniczym), zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełniniena funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia, Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa o których mowa w art.18 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i braku toczących się przeciwko kandydatowi postepowań karnych w powyższych sprawach, Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem  Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PKSw Bełchatowie  Sp. z o.o. (...)
więcej ->


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2,

© BAI