Drukuj

KONKURS OFERT NA BIEGŁEGO REWIDENTA 2023

Data dodania: 2023-11-21 11:39:43

KONKURS OFERT

na biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

w Bełchatowie Sp. z o. o.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. działając na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

            Oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz spełniać warunki do bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).


I. Przedmiot zamówienia

 1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
 2. Sporządzenie w dwóch egzemplarzach, pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową, jak też wynik finansowy, w terminie do 31 marca 2024 r. Za termin wykonania zamówienia rozumie się przedłożenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. Możliwa jest zmiana powyższego terminu wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zlecającego badanie.
 3. Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji  i wyjaśnień Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Powiatu w Bełchatowie oraz Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej. W ramach złożonej oferty jest również obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie art. 219 § 6 ksh.
 4. W razie konieczności, udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2023 rok (celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji), o którego terminie powiadomiony będzie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu ponosi biegły rewident. W ramach złożonej oferty jest również obowiązek udziału biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie art. 219 § 6 ksh.
 5. Badanie przeprowadzone zostanie w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. w budynku przy ul. Przemysłowej 2, 97-400 Bełchatów.

 

 

II. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty należy składać nie później niż w terminie do 5 grudnia 2023 roku do godz. 14:00 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2 w Bełchatowie (Sekretariat) lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.”, na adres korespondencyjny Spółki tj.: ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Spółki.

 

Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Termin otwarcia ofert:

Oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. otwarte zostaną w budynku Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2 w Bełchatowie w dniu 5 grudnia 2023 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej o godzinie 17.00.

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie: nazwa firmy i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, aktualna informacja z właściwego rejestru (KRS) lub aktualne informacje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ceidg) , przy czym uwzględnia się wydruki z właściwych portali gov.pl .
 2. Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
 4. Zaświadczenie o numerze NIP.
 5. Pisemne oświadczenie, że oferent posiada certyfikat (polisę) potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, jak również oświadczenie, że oferent w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dostarczy do zamawiającego certyfikat ubezpieczenia OC (poświadczoną za zgodność polisę) obejmujący cały okres badania sprawozdania finansowego, sporządzenie i złożenie opinii oraz raportu z badania sprawozdania pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków formalnych.
 6. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 7. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy jw. z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

– wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego. Z uwagi na powyższe, do oferty należy dołączyć oświadczenie na piśmie o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy jw. 

 1. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
 2. Kwotę wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent.
 3. Informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).
 4. Wskazanie metod i terminów przystąpienia oraz zakończenia badania sprawozdania finansowego.
 5. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie,  posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym w trybie art. 219 § 6 ksh) oraz Zarządu Spółki na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 6. Projekt umowy na usługę badania sprawozdania finansowego.

 

V. Kryteria oceny ofert:

 1. cena (70%),
 2. doświadczenie/ rekomendacje w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym w branży, w której działa Spółka (30%), przy czym wpływ na ocenę tego kryterium ma liczba rekomendacji, w tym liczba rekomendacji z branży podobnych lub zbliżonych do prowadzonej przez Zamawiającego działalności.

VI. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.

 

VII. Umowa z Oferentem zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego konkursu ofert bez wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego konkursu ofert w każdym czasie, bez podania przyczyny – bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych i prawnych.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konkurs ofert na biegłego rewidenta 2023.pdf


INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl