Drukuj

Regulamin przewozu osób

PRZEDSIĘBIORSTWA  KOMUNIKACJI  SAMOCHODOWEJ

W BEŁCHATOWIE SP. Z O.O.

 

 

REGULAMIN

ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB i RZECZY W TRANSPORCIE DROGOWYM

 

 

BEŁCHATÓW 2010

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU

 

§1

l. Niniejszy  regulamin  ustala  się   na   podstawie   upoważnienia  z  art.4 ustawy z dnia

  15 listopada 1984 r - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z póżn. zm.)

 

2. Regulamin  określa   warunki  obsługi  podróżnych, odprawy, oraz  przewozu osób i rzeczy 

    wykonywanego taborem autobusowym zarejestrowanym w Przedsiębiorstwie Komunikacji

    Samochodowej w Bełchatowie  Spółka z o. o. , mającego status przewoźnika uprawnionego

    do prowadzenia tego rodzaju działalności.

 

3. Regulamin stosuje się  do  zarobkowego  przewozu osób i rzeczy, w zakresie obejmującym:

 

l) krajowy transport drogowy

2) międzynarodowy transport drogowy- jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej.

 

4. Przyjęte  w    niniejszym  opracowaniu  uregulowania  stosuje    się  w  ścisłym   powiązaniu

    z  przepisami  ustawy – Prawo  przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu

    aktów normatywnych,  oraz Kodeksu Cywilnego.

 

§2

     Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

l. krajowy   transport   drogowy   -  podejmowanie  i  wykonanie   działalności    gospodarczej

   w zakresie przewozu osób  lub rzeczy pojazdami  samochodowymi  zarejestrowanymi w kraju,

   za  które   uważa się  również  zespoły  pojazdów   składające  się  z  pojazdu samochodowego

   i  przyczepy lub naczepy, na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, przy czym  jazda  pojazdu,

   miejsce   rozpoczęcia   lub   zakończenia   podróży  i  przejazdu  oraz    droga  znajdują  się  na

   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. przewóz regularny - publiczny przewóz osób i bagażu:

 1. wykonywany według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika drogowego do publicznej

      wiadomości przez ogłoszenie wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych,

 

 

 1. podczas    którego   wsiadanie  i   wysiadanie     pasażerów   odbywa  się  na     przystankach

     określonych w rozkładzie jazdy,

 1. w  którym  należność  za  przejazd  jest  pobierana  zgodnie  z  cennikiem opłat  podanym do

     publicznej wiadomości,

 d. wykonywany zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu

 

3. przewóz regularny specjalny  -  niepubliczny  przewóz   regularny   określonej  grupy     osób

   z wyłączeniem innych osób, w czasie i na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej między    

   przewoźnikiem,  a  organizatorem przewozu na rzecz osób trzecich - tj. uczestników przewozu   

   grupowego,

 

4. przewóz okazjonalny – przewóz osób, który  nie stanowi przewozu regularnego albo przewozu

    regularnego specjalnego

 

5. przewoźnik drogowy - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności 

   gospodarczej  w zakresie transportu drogowego

 

6. zezwolenie - decyzja administracyjna wydana przez organ samorządu terytorialnego, uprawnia-

    jąca   przewoźnika   drogowego  do  wykonywania  określonego rodzaju  transportu drogowego

 

7. linia komunikacyjna - połączenie  komunikacyjne  na określonej drodze między przystankami

    wskazanymi w rozkładzie jazdy, po której odbywają się regularne przewozy osób,

 

8. przystanek - miejsce  przeznaczone  do  wsiadania  lub  wysiadania pasażerów  na  danej  linii

    komunikacyjnej,  oznaczone    w    sposób   określony   w   przepisach   ustawy – Prawo o ruchu

    drogowym  o  ruchu drogowym,  z  informacją  o  rozkładzie   jazdy, z  uwzględnieniem  godzin

    odjazdów   środków    transportowych   przewoźnika  drogowego  uprawnionego do  korzystania

    z tego miejsca,

 

9. kurs autobusowy – połączenie   między dwoma krańcowymi punktami  odprawy  na 

    określonej  linii      komunikacyjnej  w   jednym   kierunku,

 

10. autobus - pojazd zaprojektowany i wyposażony do transportu publicznego więcej   niż 9 osób

      włącznie z kierowcą.

                                                            ROZDZIAŁ II

 

                                 PRZEPISY  OGÓLNE                                                                            

 

                                                                            § 3

1. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. w przewozie regularnym i w przewozie regularny specjalnym

    jest  zobowiązany  do  przewozu  osób i bagażu  w  zakresie  wynikającym  z   podanego  do

    publicznej  wiadomości  rozkładu  jazdy autobusów, oraz sposobu  i  warunków   zawierania  

    umowy przewozu.

2. Zawarcie  umowy przewozu  w przewozie regularnym wymaga spełnienia przez podróżnego

    warunku    nabycia     biletu   na   przejazd      ( przewóz  bagażu   –  oraz  udokumentowania

    przysługujących  mu  uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów przed rozpoczęciem

    przewozu.

3. Przewóz  uważa   się   za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny

    ruszy z miejsca odjazdu.

4. Umowa przewozu, do której zawarcia dochodzi z naruszeniem przez podróżnego warunków

    o  których   mowa  w ust. 1 tj.  przez    samo  zajęcie  miejsca  w  autobusie – nabiera   mocy 

    wiążącej,  jeżeli  podróżny  spełni  lub  zobowiąże  się  do  spełnienia  warunków  uiszczenia 

    należności przewozowej, powiększonej o  opłatę  dodatkową za przejazd ( przewóz bagażu )

    bez ważnego biletu.

                                                                              § 4

1. W  miarę   posiadania   rezerwy    taborowej,  nie  wymagającej   zatrudnienia  w     obsłudze 

    przewozów regularnych,   przewoźnik   może   zawierać  umowy grupowego przewozu osób

    ( na zasadzie tzw. „ najmu autobusu „ ),  przewidujące  świadczenie  w  tym  zakresie   usług

    o  charakterze  okazjonalnym  ( przewozy  wycieczkowe, turystyczne, okolicznościowe itp. )

    lub  na  przewóz  regularny  specjalny  ( przewozy  pracownicze  i  szkolne) .

 

                                                                             § 5

1. Sposób  ustalania  i  wysokość  opłat  za  przewóz  osób  i  bagażu  określa  taryfa  przewozu  

    osób   i  bagażu  wydana  przez   przewoźnika ,

2. PKS  w  Bełchatowie  Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości  aktualne  tabele opłat lub 

    cenniki   i zapewnia zainteresowanych  bezpłatny  wgląd  do obowiązujących  go  przepisów

    przewozowych.

                                                                              § 6

1. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  jest   zwolniony  od  obowiązku  przewozu, w  szczególności 

     jeżeli :

 1. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć  ani zapobiec ich skutkom,
 2. klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
 3. ze  względu  na  przedmiot  przewozu  nie  ma możliwości jego wykonania przy użyciu

posiadanych środków i urządzeń transportowych.

4)  w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie i   

     ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.

 
                                                                         §7

l. PKS  w  Bełchatowie Sp. z o.o.  ponosi  odpowiedzialność w  razie   przedwczesnego

   odjazdu autobusu, natomiast  za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub

   odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie  jazdy odpowiada tylko wówczas, gdy

   wynika ona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

 

2. Za  bagaż,  który podróżny przewozi  ze  sobą pod własnym nadzorem PKS w

    Bełchatowie  Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z

    winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa  przewoźnika.

 

3. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas

    przewozu  w  schowku   bagażowym  autobusu  jak  za  przesyłkę, ponosząc skutki ich

    utraty,  ubytku lub uszkodzenia.

 

4. Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być 

    zgłoszone niezwłocznie i  potwierdzone przez obsługę autobusu.

 

5. W    grupowych    przewozach    osób       wykonywanych     w      ramach     przewozu

    regularnego   specjalnego    oraz   w   przewozach  okazjonalnych  PKS w Bełchatowie

    Sp. z o.o.  ponosi  odpowiedzialność   wobec  uczestników  na   zasadach   określonych

    w ust. 2 i 3, a wobec organizatora - w ust. 1.

 

6. Zakres i  wysokość   odszkodowania  należnego   podróżnemu    poszkodowanemu z winy PKS w  Bełchatowie Sp. z o.o. ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo przewozowe i Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Podróżny odpowiada za spowodowane przez siebie, względnie przez osobę pozostającą  pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych  urządzeń

PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

 

§ 9

l. Dochodzenie    roszczeń   w   postępowaniu   sądowym   na    podstawie    ustawy   lub   

   przepisów  wydanych w jej wykonaniu przysługuje  uprawnionemu po bezskutecznym

   wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi  zaś -  po  bezskutecznym      wezwaniu

   zobowiązanego do zapłaty.

2. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił

    należności w terminie  3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji  lub wezwania do zapłaty.

3. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują przepisy §§ 44 - 47

    Rozporządzenia  MT i GM   z dnia  21.06.1985r.    (Dz. U. Nr 29 poz. 128 z późn. zm.) o

    wykonywaniu ustawy Prawo Przewozowe.

 

ROZDZIAŁ III

        PRZEWÓZ REGULARNY - PUBLICZNY PRZEWÓZ OSÓB

                                                       

   § 10

1. PKS w Bełchatowie Sp. z. o.o. wykonujący   przewozy   regularne  obowiązany   jest

zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, oraz wygody

i należytej obsługi  zarówno  w  dworcowych  punktach  odprawy, jak  też  podczas przewozu taborem autobusowym.

 

2. Przewoźnik ogłasza:

 

 1. we  wszystkich  punktach odprawy - rozkłady jazdy, określające   przestrzenny

     i  czasowy  zakres  oferty  przewozowej,

 

2. w dworcowych   punktach   odpraw - informacje o  cenach i warunkach sprzedaży biletów, godzinach otwarcia kas biletowych oraz wyciąg ważniejszych przepisów przewozowych i porządkowych.

 

3.  PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  zapewnia podróżnym bieżącą informację o odjazdach autobusów  z  dworcowych  punktów  odprawy, a  w  razie zakłóceń  w  regularności przewozów  podaje  komunikaty o  ich  przyczynie  i przewidywanym czasie trwania.

 

4.   PKS w Bełchatowie Sp. Z o.o. może  ustalić, że  z  pewnych  kursów  autobusowych mogą  korzystać w  pierwszej kolejności określeni  podróżni,  np. posiadacze biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych.

 

5. Ograniczenie powszechności dostępu do niektórych kursów autobusowych w przewozie regularnym podaje się w rozkładzie jazdy oraz na dworcowych i przystankowych tablicach  z godzinami odjazdów autobusów.

 

                                                                     § 11

 1. Podróżny  obowiązany  jest  posiadać  ważny  bilet,  lub  dokument uprawniający do

przejazdu okazywać go na żądanie  obsługi autobusu  i  uprawnionych  kontrolerów. Bilet   stanowi   dowód    zawarcia     umowy       przewozu i nabycia uprawnienia do określonego  w nim przejazdu.

      PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  obowiązane  jest  do  świadczenia  przewozu zgodnie

     z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.

 

 1. W   bilecie  na  przejazd określa  się  wysokość należności,  oraz  dane  niezbędne  do

     ustalenia zakresu   uprawnień podróżnego,  a  w  bilecie imiennym uprawniającym  do

     przejazdów wielokrotnych - także tożsamość jego posiadacza.

 

3.  Bilet  wolno  odstąpić  innej  osobie  tylko  wtedy,  gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.

 

4.  Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do 

     przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu (  nie   dotyczy

     posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych). Przy przejazdach

    z przesiadaniem, podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.

 

5. Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych innym kursem

    niż określony w bilecie, przewoźnik obowiązany jest dopuścić w miarę  wolnych  miejsc

    w autobusie,

 

6. Bilety  okresowe bez  wyznaczonych  godzin  przejazdu  uprawniają  ich  posiadaczy  do

    pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie  tylko  przed  osobami  nie 

    posiadającymi żadnego  dokumentu uprawniającego do przejazdu,

 

7. W  razie  utraty biletu imiennego podróżny nie  traci  prawa  do  dalszego korzystania z 

przejazdu  pod warunkiem, że zgłosi utratę biletu.  Podróżny  otrzymuje  zaświadczenie 

     upoważniające go do dalszego przejazdu.

    

     Wtórników biletów jednorazowych utraconych  nie wydaje się.

 

                                                                             § 12

1.  Podróżny  obowiązany  jest    nabyć  bilet    na  przejazd / zawarcie umowy przewozu /

    przed  rozpoczęciem  przewozu   w  punkcie  sprzedaży biletów  a  w  razie braku takiej 

    możliwości  u kierowcy autobusu.

     PKS w Bełchatowie  Sp. z o.o.  nie  prowadzi  przedsprzedaży  biletów   jednorazowych

     w  kasach  biletowych , natomiast  istnieje  możliwość  zakupu  biletów   jednorazowych

     przez Internet / wraz z serwisem e - podróżnik / na  kursy  dalekobieżne –  przyspieszone.

     Przebukowanie   biletu   na   inny  dzień    lub  trasę   jest  możliwe  tylko  w   przypadku zamówionego biletu przez Internet.

    

 1. Sprzedaży  biletów dokonuje się zasadniczo według kolejności zgłaszania się podróżnych. Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby, uprawnione na mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet poza kolejnością.

   

 1. PKS  w   Bełchatowie Sp. z o.o.  wyznacza  w  razie  potrzeby  i  w   miarę     możliwości    

     oddzielne  kasy   biletowe  do      sprzedaży   biletów     miesięcznych    ogólnodostępnych

     i szkolnych. Warunki nabywania  i  korzystania z tych biletów określa taryfa.

 

 1. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP, osoby korzystające z okresowych biletów służbowych oraz okaziciele dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów powinni przed zamierzoną podróżą dokonać w kasie biletowej rezerwacji miejsca na przejazd.  Prawo  zamówienia  miejsca  w tych przypadkach przysługuje poza kolejnością.

 

 1. Podróżny, który nie nabył biletu w kasie, oraz osoba wsiadająca na przystanku, na którym nie ma  kasy, może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem, że są w nim jeszcze wolne miejsca, a brak biletu   zgłosi obsłudze przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do autobusu.

 

6.  Płacąc  za przejazd  podróżny  zobowiązany  jest  żądać wydania biletu, oraz sprawdzić czy

     jest on właściwy.

 

7.  W  bilecie  na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne do

     ustalenia  zakresu uprawnień podróżnego.

 

 § 13

 

l. Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:

 

1) przejazdu w zakresie jaki opiewa bilet i w określonym autobusie,

 

2) przewiezienia ze sobą bezpłatnie:

 

   a) jednego dziecka w wieku do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania przez

   dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia,

   b) rzeczy zaliczonych do bagażu ręcznego ( § 21 ust.2 ),

   c) małych zwierząt pokojowych (oprócz psa) ( §21ust.5),

   d) składanego wózka inwalidzkiego, jeżeli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy

 

   3) przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:

 

a) rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają

  zaliczyć tych rzeczy do bagażu ręcznego, oraz psa ( § 21 ust. 4 ),

 

b) rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.

 

2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży, oraz dbać o to , aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.

 

   § 14

1. Realizacja uprawnień do korzystania z ulg ustawowych oraz handlowych od opłat normalnych uzależniona jest od spełnienia przez osobę uprawnioną warunków określonych w Ustawie z dnia 9 października 2002 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz. U. nr 175 poz.1440 z dnia 21.10.2002 r. z późn. zm.) ,

 

2. Dwóch i więcej uprawnień do ulgi wynikających z różnych tytułów, nie stosuje się równocześnie   do opłat za ten sam przewóz.

 

 3. Dokumenty  uprawniające  do   ulgowych     przejazdów  muszą    odpowiadać   wszystkim

warunkom ustalonym w przepisach szczególnych ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z  dnia  25  października  2002 r   w  sprawie   rodzajów   dokumentów   poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych   przejazdów   środkami   publicznego    transportu zbiorowego ogłoszona w Dz. U. nr 179 poz. 1495 z dnia 29.10.2002 r. z późn. zm. )

 

                                                                 § 15

 

 1. Miejsce zatrzymywania się autobusów na trasach ich kursowania wskazują

oznaczone odpowiednimi tablicami przystanki autobusowe.

 1. Nazwy przystanków autobusowych, ze wskazaniem zatrzymujących się na nich

      autobusów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy.

 1. Do obowiązków kierowców należy zatrzymywanie autobusów na przystankach

Przewidzianych w rozkładzie jazdy.

 

 1. Kierowca   obowiązany     jest   wstrzymać   odjazd   autobusu   ruszającego   z

      przystanku, w celu zabrania spóźnionego podróżnego sygnalizującego    zamiar 

      skorzystania z przejazdu tym autobusem.

 1. Z  wyjątkiem  przypadków  uzasadnionych  szczególnymi  okolicznościami

     (ust. 6 i 7 ),    podróżni  mogą  wsiadać  i  wysiadać  z  autobusów   tylko na

     przystankach autobusowych.

      6.  Autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych kierowca winien   zatrzymać na

            żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.

 1. Osobę, która doznała w drodze nagłej niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca

           autobusu ma obowiązek dowieźć bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy

           medycznej.

§ 16

 1. Przy   wsiadaniu  do  autobusu  i   wysiadaniu  z  niego, oraz  podczas   przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez    przewoźnika,  oraz   do   wskazówek   kierowcy,   który   odpowiada    za zapewnienie właściwych  i  bezpiecznych   warunków  przewozu  osób  i   rzeczy.

 

 1. Przy  zajmowaniu  przez  podróżnych  miejsc w  autobusie  przewoźnik  uwzględnia

      pierwszeństwo przejazdu przysługujące równorzędnie (według kolejności wsiadania)  

      posiadaczom  ważnych  na  dany  kurs  biletów  miesięcznych    ogólnodostępnych  i 

      szkolnych, oraz osobom z biletami jednorazowymi, zakupionymi na ten kurs w kasie

      biletowej lub u kierowcy.

 

3.  Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie, oraz  po  jednym  miejscu

     dla każdej  jadącej  z  nim  osoby,  której bilet może okazać.

 

4. Numery  miejsc  widniejące  na  biletach  nabytych  w  kasie obowiązują tylko w autobusach   pośpiesznych, w kursach zwykłych o miejscu zajętym w autobusie decyduje kolejność  wsiadania.

 

      5. W  autobusach  pospiesznych i przyspieszonych z miejscami numerowanymi,

    miejsce wskazane na bilecie przysługuje podróżnemu tylko przy wsiadaniu na

    przystanku,  z  którego  autobus  rozpoczyna  jazdę. Wsiadając  na  przystanku 

    pośrednim, podróżny może zająć swoje miejsce oznaczone numerem na bilecie, 

    jeżeli  nie  zostało  ono  jeszcze  zajęte  przez  innego  podróżnego,   albo   inne

    wskazane przez kierowcę, o ile w autobusie są nadal wolne miejsca.

  

   6.  Podróżny zajmujący miejsce oznaczone napisem" dla inwalidy" lub "dla osoby

     z  dzieckiem na ręku", winien je zwolnić dla osoby uprawnionej. Nie dotyczy to

    pasażerów autobusów pospiesznych i  przyspieszonych, którzy  posiadają  bilety

    z wyznaczonymi numerami miejsc.

    

7.  W  czasie   jazdy   podróżny  powinien  zachować  rozwagę  i ostrożność,   a w

      szczególności  nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy,

      wyrzucać przez nie  jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać

      z autobusu będącego w  ruchu.

     

8.   Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający

      pracę kierowcy   i uciążliwy dla współpodróżnych.

 

 

      9.  We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu

przez podróżnych i obsługę.

 

§ 17

   l. PKS  w  Bełchatowie Sp. z  o.o. nie dopuszcza do przewozu i ma prawo - korzystając w

      razie   potrzeby z  pomocy  organów  porządkowych -  usunąć  z  autobusu   lub obiektu

     dworcowego osoby:

 

     l) odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,

 

2) nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie

          podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika,

 

3) nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne

 

4)  znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy, lub    

     niebezpieczny dla otoczenia,

 

5) mogące zabrudzić inne osoby, oraz zanieczyścić wnętrze autobusu, lub pomieszczenie

          dworcowe,

 

6) nie spełniające warunków granicznej odprawy celno - paszportowej w autobusach

     obsługujących międzynarodowy transport drogowy.

 

2. Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób,

    niż wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

3. Jeżeli ze względu na brak miejsc w autobusie nie można przyjąć do przewozu więcej osób,

    kierowca jest zobowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę informującą o tym

    podróżnych oczekujących na przystankach.

 

§ 18

 

1. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie § 17

    ust. l pkt. 2 - 6 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego,

    przysługuje zwrot należności stosownie do nie wykorzystanego świadczenia 

    przewozowego   po potrąceniu części należności (odstępnego § 18 ust. 10).

2.  Za całkowicie lub częściowo nie wykorzystany bilet na przejazd jednorazowy przewoźnik obowiązany 

     jest zwrócić stosowną kwotę należności pod warunkiem, że podróżny dokona zwrotu lub uzyska

     poświadczenie niewykorzystania biletu przed upływem terminu jego ważności

3. Nie wymaga poświadczenia bilet całkowicie nie wykorzystany, zwrócony w kasie przewoźnika

    najpóźniej w przeddzień daty ważności biletu.

4. Podstawą do obliczania zwracanej należności jest cena nie wykorzystanego biletu, zwróconego

    bezpośrednio w kasie nabycia przed rozpoczęciem przejazdu (należność zwraca kasa biletowa)

5. Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje:

     Po rozpoczęciu przejazdu (w razie częściowego niewykorzystania biletu poświadcza

     obsługa autobusu)

6.  Bilet poświadczony jako nie wykorzystany uprawnia podróżnego wyłącznie do ubiegania się  o zwrot zapłaconej należności: nie przedłuża się ważności tego biletu na przejazd w późniejszym  terminie, a podróżny powinien wykupić nowy bilet.

 

7. Należność za częściowo nie wykorzystany bilet zwraca się wyłącznie na podstawie reklamacji

    złożonej na piśmie,( obsługa autobusu nie jest uprawniona do zwrotu pieniędzy).

 

8. Do obliczenia zwracanej należności przyjmuje się:

 

1) za bilet na przejazd jednorazowy:

 

a) w razie całkowitego niewykorzystania biletu - zapłaconą należność,

 

b) w razie częściowego niewykorzystania biletu - różnicę między zapłaconą należnością, a należnością przypadającą za wykonane świadczenie

 

2) za bilet na przejazd wielokrotny:

 

 1. zapłaconą należność za bilet zwrócony przed pierwszym dniem terminu jego ważności  

      (zwrot przyjmuje kasa biletowa)

 

 1. należność proporcjonalną do liczby niewykorzystanych przejazdów, o ile bilet został  

      zwrócony w okresie jego ważności, w trybie pisemnej reklamacji wraz z

      udokumentowaniem, że podróżny nie mógł wykorzystać biletu z powodu choroby lub  

      innych losowych przyczyn całkowicie od niego niezależnych.

 

9. Nie przysługuje zwrot należności za bilet nie wykorzystany z przyczyn zawinionych przez

    podróżnego, zwracane po terminie ich ważności lub po odjeździe autobusu, w którym winny być 

    wykorzystane, chyba, że podróżny uzyskał wcześniej poświadczenie niewykorzystania biletu lub

    udokumentował, że nie mógł go wykorzystać z powodu choroby, albo innych ważnych przyczyn,

    całkowicie od niego niezależnych.

10. Od zwracanych należności określonych w ust. 2 i 6 przewoźnik potrąca 10% odstępnego.

 

11. Nie stosuje się potrącenia odstępnego i zwraca się podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika - (np. przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu, albo odwołania, bądź opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy) i nie skorzystał z przewozu zastępczego.

 

12. Przepisu ust. 11 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów

      uprawniających do przejazdów wielokrotnych.

 

§ 19

1.   Podróżny, u którego organ kontrolny przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny nie mogący udokumentować  uprawnień do ulgowego przejazdu, obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych, oraz opłaty dodatkowej, której wysokość (określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 14 poz. 117 z 2005r.) podaje taryfa.

2.  Opłatę, o której mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku stwierdzenia, że podróżny

zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie, opóźnienie, albo zmianę trasy przejazdu autobusu.

 

3. Należność przewozową za drogę, którą podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej, nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi. Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić, należność tę oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus.

 

4. Podróżny który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie, może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty przyjęcia wezwania. W przeciwnym razie organ kontrolny może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu.

 

5. Należność nie uiszczona w terminie podanym w ust. 4 podlegać będzie dochodzeniu na drodze sądowej wraz z kosztami postępowania sądowego.

 

6. Ujawnione u podróżnych bilety sfałszowane i podrobione zatrzymuje się i przekazuje z odpowiednim doniesieniem organom policji. Osobę posługującą się takim biletem, lub dokumentem traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.

 

                                        ROZDZIAŁ IV

       PRZEWÓZ RZECZY PODRÓŻNEGO

 

§ 20

Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza autobusu, albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.

 

§ 21

1. Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposobu rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie.

 

2.    Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które:

1) nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę

    lub niebezpieczeństwo,

 

        2) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,

 

        3) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny

    ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.

 

3.    Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu, a nie rozmieszczonych w sposób określony w ust. 2, oraz rzeczy umieszczonych podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu, pobiera się opłatę, której wysokość podaje taryfa stosowana przez przewoźnika. Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu bilet bagażowy, a rzeczy przewożone w schowku zaopatruje się dodatkowo w nalepkę ( wywieszkę) identyfikacyjną.

 

4.   Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę jak za jedną sztukę rzeczy. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.

 

5.   Dopuszcza się przewóz w autobusie bez opłaty małych zwierząt pokojowych, jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody.

 

 

6. W autobusie nie wolno przewozić:

1) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym, lub mieniu przewoźnika

     i utrudniających warunki odbywania podróży,

2) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych i sanitarno - porządkowych - w tym materiałów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych.

3) nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia

     ze względu na pełnione funkcje),

 1.  przedmiotów wzbudzających odrazę,
 2.  żywych  zwierząt z wyjątkiem przewidzianym w ust.4 i 5                                 
 3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić

       nie wolno (ust.6), przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności  podróżnego  zawartość

       tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń  - odmówić zabrania go do przewozu.

 1. jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającemu sprawdzeniu (ust.7), przewoźnik dokonuje  tej  czynności  przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami o rzeczach  znalezionych.
 2. po  zakończonym  przewozie  obsługa  autobusu  wydaje  podróżnym  rzeczy  przewożone  w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki (wywieszki) identyfikacyjnej , osobie która nie  może go okazać , przewoźnik  wydaje  bagaż  tylko  po  udowodnieniu  przez  nią   tytułu własności i po spisaniu danych  personalnych  tej  osoby  z  ważnego  dokumentu  tożsamości.
 3. sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu  przewozu,  określają przepisy o rzeczach znalezionych. 

       

                                                                 ROZDZIAŁ V

 

GRUPOWE PRZEWOZY OSÓB W PRZEWOZACH REGULARNYCH

             SPECJALNYCH ORAZ OKAZJONALNYCH  ( najem autobusu )

 

§ 22

 1. Realizacja  grupowego  przewozu  osób  w  przewozie regularnym specjalnym oraz  w

przewozie okazjonalnym polega na zadysponowaniu do wykonania usługi zamówionej

            przez organizatora przewozu  odpowiednio przygotowanego  autobusu,  prowadzonego

            przez  kierowcę  będącego pracownikiem przewoźnika  lub  obsługiwanego  w  ramach

            agencji.

 

 1. Zamówienie  na  grupowy   przewóz  osób  autobusem    powinno  być   złożone   przez 

       organizatora przewozu w formie pisemnej. Przewoźnik może przyjąć zamówienie ustne,  

       które wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.

 1. Treść zamówienia powinna obejmować : nazwę , albo imię i nazwisko, oraz adres

organizatora przewozu, a także dane potrzebne do ustalenia warunków przewozu i obliczenia należności za usługę.

 

 1. Umowę przewozu uważa się za zawartą z chwilą uzgodnienia przez strony istotnych dla

       jej realizacji postanowień, a w szczególności :

 

 1. rodzaju i wymaganej pojemności autobusu,
 2. czas i miejsca podstawienia pojazdu,
 3. przewidywanego czasu trwania usługi,
 4. przebiegu trasy i punktu docelowego przewozu,
 5. wysokości lub sposobu wyliczania należności , oraz terminu i sposobu jej uregulowania przez organizatora przewozu,
 6. innych kwestii, które strony uznają za istotne.
 1. Treść umowy  powinna być potwierdzona na piśmie.

 

                                                                     § 23

 1. W  razie  odstąpienia  przez  organizatora   od   umowy     przewozu  później , niż  w  dniu  poprzedzającym    wykonanie   usługi , przewoźnikowi   przysługuje   odszkodowanie    w wysokości 10 % należności określonej w umowie. Odszkodowanie w tej samej wysokości przysługuje   najemcy,  w   razie       odstąpienia   od      umowy  po  takim terminie  przez przewoźnika.
 2. Jeżeli  przewoźnik  nie  może podstawić  autobusu  o  umówionym  rodzaju  i pojemności, winien  niezwłocznie  poinformować  organizatora, jaki  pojazd  może  być  podstawione zastępczo.
 3. W   przypadku    podstawienia   autobusu   zastępczego  przewoźnik  nie  może  żądać od organizatora opłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba że strony umówią się inaczej.

 

                                                                § 24

 1. Kierowca    obsługujący    autobus    obowiązany   jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora związanych z realizacją usługi.
 2. Jeżeli     nie     stoją     temu      na    przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to Bezpieczeństwu przewozu, obsługa  autobusu może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia   organizatora,  za   które   przysługuje     przewoźnikowi    dodatkowa     zapłata.

 

                                                                § 25

      Organizator przewozu zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników

      przewozu  grupowego   obowiązujących przepisów porządkowych : organizator  i  uczestnik

      ponoszą odpowiedzialność  solidarną za wyrządzone szkody w imieniu przewoźnika,  chyba  

      że strony umówią się inaczej.

                                                                                     

 

 

  REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB,  ZWIERZĄT  i  BAGAŻU

w komunikacji regionalnej i międzymiastowej Przedsiębiorstwa Komunikacji              

                   Samochodowej Sp. z o.o. w Bełchatowie Spółka z o.o.
Regulamin Przewozu powstał w oparciu i zgodnie z przepisami prawa przewozowego

(Dz. U. 1984r. Nr 53 poz.272 z późniejszymi zmianami)

 

I Warunki ogólne przewozu osób, zwierząt i bagażu

·  W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę o przejazd i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

·  Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni, ważny na określony dzień, godzinę i trasę bilet.

·  Pasażer ubiegający się o zniżkę ustawową i komercyjną ma obowiązek posiadać do okazania przy zakupie biletu oraz podczas podróży dokument ze zdjęciem uprawniającym

do korzystania z danej zniżki.

·  W kursach przyspieszonych i pośpiesznych dzieciom do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego przysługuje ulga jak młodzieży uczącej się.

·  Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

·  Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator.

·  Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres: PKS w Bełchatowie Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2

 – listem poleconym , e- mailem , telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy w terminie 3 dni.

·  Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością firmy PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

 

II Obowiązki PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. odpowiada za przewóz pasażerów do miejsca

docelowego określonego na bilecie.

·  Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od nas nie będziemy w stanie dowieźć Państwa do miejsca docelowego własnymi autobusami, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca wskazanego na bilecie.

·  PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów oraz ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od nas niezależnych, takich jak:

-wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu,

-wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,

-zastosowanie się do żądań policji, inspekcji transportu drogowego lub innych służb drogowych,

-śmierć lub wypadek na drodze,

-akty wandalizmu i terroru,

-zamknięcia drogi, objazdu, wyjątkowe natężenie ruchu,

-awaria pojazdu,

-inne okoliczności poza naszą kontrolą,

·  Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu , przed jego rozkładowym odjazdem,

po postoju na odpoczynek.

·  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp.

w sytuacji, kiedy z przyczyn od nas niezależnych będzie to konieczne.

 

III Bilety

1.   Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet, lub dokument uprawniający

     do przejazdu okazywać go na żądanie obsługi autobusu i uprawnionych

      kontrolerów. Bilet stanowi dowód   zawarcia umowy przewozu i nabycia

      uprawnienia do określonego w nim przejazdu.

      PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  obowiązane jest do świadczenia przewozu zgodnie

     z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.

2.  W bilecie na przejazd określa się wysokość należności, oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych - także tożsamość jego posiadacza.

 1. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.
 2. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do

      przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu (nie dotyczy  

      posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych). Przy przejazdach z

      przesiadaniem, podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.

 1. Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych innym kursem niż

     określony w bilecie, przewoźnik obowiązany jest dopuścić w miarę wolnych miejsc w   

     autobusie,

 1. Bilety okresowe bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do

     pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami nie

     posiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu,

 1. W razie utraty biletu imiennego podróżny nie traci prawa do dalszego korzystania z przejazdu pod warunkiem, że zgłosi utratę biletu. Podróżny otrzymuje zaświadczenie upoważniające go do dalszego przejazdu.

     Wtórników biletów jednorazowych utraconych  nie wydaje się.

 8. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd / zawarcie umowy przewozu /

    przed rozpoczęciem przewozu  w punkcie sprzedaży biletów a w razie braku takiej 

    możliwości  u kierowcy autobusu.

     PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. nie prowadzi przedsprzedaży biletów jednorazowych

     w kasach biletowych , natomiast istnieje możliwość zakupu biletów jednorazowych

     przez Internet / wraz z serwisem e - podróżnik / na kursy dalekobieżne – przyspieszone.

     Przebukowanie biletu na inny dzień lub trasę jest możliwe tylko w przypadku zamówionego

     biletu przez Internet.

9.  Sprzedaży  biletów dokonuje się zasadniczo według kolejności zgłaszania się podróżnych.

Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby, uprawnione na mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet poza kolejnością.

10. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  wyznacza w razie potrzeby i w miarę możliwości

     oddzielne kasy biletowe do sprzedaży biletów miesięcznych ogólnodostępnych

     i szkolnych. Warunki nabywania  i  korzystania z tych biletów określa taryfa.

11. Posłowie na Sejm i Senatorowie RP, osoby korzystające z okresowych biletów służbowych

     oraz okaziciele dokumentów uprawniających do ulgowych przejazdów powinni przed

     zamierzoną podróżą dokonać w kasie biletowej rezerwacji miejsca na przejazd.

Prawo zamówienia miejsca w tych przypadkach przysługuje poza kolejnością.

 1. Podróżny, który nie nabył biletu w kasie, oraz osoba wsiadająca na przystanku, na którym nie ma kasy, może nabyć bilet w autobusie pod warunkiem, że są w nim jeszcze wolne miejsca, a brak biletu  

     zgłosi obsłudze przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do autobusu.

13. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu, oraz sprawdzić

      czy jest on właściwy.

14. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane potrzebne

do ustalenia  zakresu uprawnień podróżnego.                                                                            

 

IV Bagaż

1.    Rzeczy przewożone przez podróżnego może on zabrać ze sobą do wnętrza

       autobusu, albo oddać do przewozu w oddzielnym schowku bagażowym.

 

Rzeczy dopuszczone do przewozu, w zależności od ich rozmiarów, ilości i sposób rozmieszczenia, mogą być przewożone bezpłatnie lub za opłatą przewidzianą w taryfie.

 

2.    Nie podlegają opłacie łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż ręczny, które:

 

1) nie tamują przejść, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę

    lub niebezpieczeństwo,

 

        2) są trzymane przez podróżnego w ręku lub na kolanach,

 

        3) nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny

    ma do swojej dyspozycji na półce nad zajmowanym fotelem lub pod nim.

 

3.    Za każdą sztukę rzeczy przewożonych wewnątrz autobusu, a nie rozmieszczonych w sposób określony w ust. 2, oraz rzeczy umieszczonych podczas przewozu w schowku bagażowym autobusu, pobiera się opłatę, której wysokość podaje taryfa stosowana przez przewoźnika. Na rzeczy przewożone za opłatą wydaje się podróżnemu bilet bagażowy, a rzeczy przewożone w schowku zaopatruje się dodatkowo w nalepkę ( wywieszkę) identyfikacyjną.

 

4.   Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę jak za jedną sztukę rzeczy. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa.

 

5.   Dopuszcza się przewóz w autobusie bez opłaty małych zwierząt pokojowych, jeżeli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody.

 

6. W autobusie nie wolno przewozić:

*  przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym, lub mieniu przewoźnika

     i utrudniających warunki odbywania podróży,

       *  rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów

           administracyjnych, celnych i sanitarno - porządkowych - w tym materiałów cuchnących,

           zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych

           niebezpiecznych.

       *  nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia

     ze względu na pełnione funkcje),

       *  przedmiotów wzbudzających odrazę

       *  zwierząt niebezpiecznych

      *  w razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których

          przewozić nie wolno ( ust. 6 ), przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności  

          podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń –

      odmówić zabrania go do przewozu.

   7.   Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust. 7),

          przewoźnik dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków

          i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami

          o rzeczach znalezionych.

    8.   Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy

          przewożone w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki ( wywieszki)

          identyfikacyjnej, osobie,  która nie może go okazać przewoźnik wydaje bagaż

          tylko po udowodnieniu przez nią tytułu własności i po spisaniu danych

          personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości.

 

9.  Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu

   przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.

 

V Naruszenie porządku.

Dla bezpieczeństwa interesów wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:

*  Radia, magnetofony i inne urządzenia grające -instrumenty muzycznie nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

*  Zabronione jest picie alkoholu w naszych autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.

*  Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.

*  Zabrania się zajmowania miejsc oraz przebywania na pokładzie autobusów pasażerom

    będącym pod wpływem działania narkotyków lub innych substancji odurzających.

*  Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.

 

W PRZYPADKACH NAGŁYCH LUB NIEUWZGLĘDNIONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, ZWIERZĄT I BAGAŻU, PASAŻEROWIE POWINNI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSPOZYTOREM PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

TEL: 44/ 633 – 33 – 10 lub 44/ 633 – 41 – 34 

 

 

 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2,

© BAI