Drukuj

KONKURS OFERT NA BIEGŁEGO REWIDENTA 2017

Data dodania: 2018-12-11 08:35:44

Konkurs ofert

na biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej

w Bełchatowie Sp. z o. o.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. działając na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Oferent musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz spełniać warunki do bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r., Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).


I. Przedmiot zamówienia

 1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
 2. Sporządzenie w dwóch egzemplarzach, pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową, jak też wynik finansowy, w terminie do 31 marca 2018 r. Za termin wykonania zamówienia rozumie się przedłożenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. Możliwa jest zmiana powyższego terminu wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zlecającego badanie.
 3. Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości oraz gotowość udzielania konsultacji i wyjaśnień Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Powiatu w Bełchatowie oraz Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. w zakresie zamknięcia roku obrotowego oraz sprawozdawczości finansowej.
 4. W razie konieczności, udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2017 rok (celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji), o którego terminie powiadomiony będzie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu ponosi biegły rewident.
 5. Badanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów.

II. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty należy składać nie później niż w terminie do 7 grudnia 2017 roku do godz. 14:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. (Sekretariat) lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Termin otwarcia ofert:

Oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. otwarte zostaną w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. w dniu 7 grudnia 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie: nazwa firmy i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 2. Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 4. Zaświadczenie o numerze NIP,
 5. Pisemne oświadczenie, że oferent posiada certyfikat (polisę) potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, jak również oświadczenie, że oferent w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej dostarczy do zamawiającego certyfikat ubezpieczenia OC (poświadczoną za zgodność polisę) obejmujący cały okres badania sprawozdania finansowego, sporządzenie i złożenie opinii oraz raportu z badania sprawozdania pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków formalnych,
 6. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o przesłanki art. 24 ust.1 p.z.p
 8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat,
 9. Kwotę wynagrodzenia brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi ponieść oferent,
 10. Informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe),
 11. Wskazanie metod i terminów przystąpienia oraz zakończenia badania sprawozdania finansowego.
 12. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie, oraz w razie potrzeby w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki na warunkach określonych w ogłoszeniu.

V. Kryteria oceny ofert:

 1. cena (70%),
 2. doświadczenie/ rekomendacje w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym w branży, w której działa Spółka (30%).

VI. Wybrany Oferent zostanie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty.


VII. Umowa z Oferentem zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego konkursu ofert bez wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego konkursu ofert w każdym czasie, bez podania przyczyny – bez żadnych ujemnych konsekwencji finansowych i prawnych.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konkurs ofert na biegłego rewidenta 2017.pdf


INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl