Drukuj

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu dla pasażerów PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. 
korzystających z biletów miesięcznych pracowniczych

 

I.  Organizator i czas trwania konkursu:

1.      Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o., Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów.

2.      Czas trwania konkursu: od 1 marca 2015 r. do odwołania

 

II.  Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.       W konkursie biorą udział Em-Karty, które były uzupełniane w okresie ostatnich trzech miesięcy.

2.       Konkurs obejmuje bilety miesięczne pracownicze na linie obsługiwane przez PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

3.       W konkursie nie mogą brać udziału:

- osoby, które otrzymują bilety miesięczne refundowane przez zakłady pracy,

- osoby wykupujące bilet miesięczny pracowniczy w jedną stronę.

4.       W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PKS oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

 

III.  Zasady konkursu i nagrody:

1.      Spośród EM- Kart spełniających warunki, komisja złożona z czterech pracowników Organizatora konkursu wylosuje dwa numery EM-Kart, sporządzając jednocześnie protokół.

2.      Losowania odbywać się będą w terminie każdorazowo podanym na stronie internetowej Organizatora.

3.      Losowania numerów EM-Kart odbywać się będą na podstawie wykazu sprzedanych biletów miesięcznych gromadzonych w bazie danych Organizatora.

4.      W konkursie rozlosowane zostaną 2 bilety miesięczne pracownicze na danej trasie na kolejny miesiąc.

5.      Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6.      Wylosowane numery EM-Kart wraz z trasą na której zostały wykupione, zostaną niezwłocznie ogłoszone przez Organizatora na jego stronie internetowej oraz w punktach sprzedaży biletów miesięcznych.

7.      Właściciele wylosowanych kart odbierają nagrody w terminie do dwóch tygodni od daty ogłoszenia wylosowanych numerów.

8.      Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście do siedziby Organizatora.

10.  Aby otrzymać nagrodę należy okazać dowód tożsamości, Em-Kartę oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

11.  W przypadku nieodebrania nagrody w przewidzianym terminie lub w wypadku nie spełniania wymagań, o których mowa powyżej, nagroda zostaje dołączona do puli nagród w kolejnym losowaniu.

 

IV.  Postanowienia końcowe:

1.         Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora konkursu.

2.         Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu w każdym czasie. Zmiany regulaminu konkursu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej organizatora konkursu.

3.         Dane osobowe zwycięzców konkursu będą wykorzystane przez Organizatora konkursu tylko do potrzeb konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

4.         Ewentualne spory będą rozpatrywane przez organizatora konkursu z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2,

© BAI