Drukuj

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Data dodania: 2024-06-26 10:07:20

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, Niedyszyna 40

działając na podstawie Regulaminu Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

P R E Z E S A   Z A R Z Ą D U

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać listownie lub osobiście w sekretariacie Spółki: ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 10.07.2024r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do sekretariatu Spółki.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne (wymaganie obligatoryjne), które muszą być spełnione łącznie:

 1. posiadać wykształcenie wyższe (o profilu technicznym, ekonomicznym, prawniczym) lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. korzystać z pełni praw publicznych,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. nie pełnić funkcji społecznego współpracownika albo nie być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 8. nie wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 9. nie być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 10. nie pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 11. aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie może rodzić konfliktu interesów wobec działalności spółki,
 12. kandydat nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w Spółkach Handlowych,
 13. kandydat nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.),
 14. stan zdrowia kandydata winien pozwalać na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

 

Dodatkowe wymagania dla kandydatów w zakresie wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia (wymagania fakultatywne):

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
 • obsługa komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych.

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. CV kandydata,
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 10-letni staż pracy oraz 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 5. pisemną zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 6. oświadczenie o braku przeszkód do powołania do Zarządu Spółki wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz 125), w tym w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. 7-11 regulaminu konkursu na Prezesa Zarządu:
  1. pełnienia funkcji społecznego współpracownika lub zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzenia w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych w powyższych sprawach,
 10. oświadczenie odnośnie do zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów art. 211 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.),
 11. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji o Spółce powziętych w toku postępowania lub w związku z postępowaniem,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem  w postępowaniu,
 13. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w toku postępowania obowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny),
 14. zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalające na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą ogłoszenia o konkursie,
 15. oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustrującego zgodnie z przepisem art. 7 w zw. z art. 4 pkt 40 ustawy z dnia 18 października 2006 roku
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 273).

 

Wszystkie dokumenty przedstawione w ramach oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzane w języku obcym powinny być przetłumaczone na koszt kandydata.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Składający ofertę w ramach konkursu może pozyskać informacje o przeprowadzającej konkurs spółce, o ile nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa, w sekretariacie spółki, przy czym  zastrzega się możliwość udzielenia informacji w terminie 3 dni od dnia otrzymaniu wniosku, jak również może pozyskać informacje
w ogólnodostępnych rejestrach.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie z widoczną informacją:

„Konkurs na Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o. - nie otwierać.”

i zaadresować: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o., ul Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów.

 

Oferty zostają otwarte w siedzibie Spółki podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż w ciągu 3 dni po upływie terminu składania ofert.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

 

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie zostaną dopuszczeni do następnej fazy konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczą na adres mailowy wskazany w CV kandydata,
co najmniej na 3 dni przed jej terminem.

 

Rada Nadzorcza przeprowadzi z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której oceniać będzie
w szczególności:

 • zagadnienia związane z działalnością podmiotów świadczących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań na terenie działania Spółki,
 • zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • zagadnienia dotyczące nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających komunalnych spółek handlowych,
 • zagadnienia dotyczące publicznego transportu zbiorowego,
 • zagadnienia dotyczące ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • zagadnienia i przepisy związane z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • zagadnienia dotyczące ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.
 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe w tym: dodatkowe kwalifikację i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach spółek handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.
 • ustna koncepcja funkcjonowania?i rozwoju Spółki.

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata, w takim przypadku Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o zakończeniu konkursu.

Wyniki konkursu nie są równoznaczne z powołaniem wyłonionego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarciem z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Od rozstrzygnięć Rady Nadzorczej dotyczących konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej zwraca się złożone przez nie dokumenty.

Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów uczestniczących w konkursie o jego wyniku.

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. stanowi załącznik do Uchwały nr 2 z dnia 17.06.2024r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą PKS Sp. z o.o. i jest dostępny w sekretariacie Spółki.

 

ogłoszenie konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.pdf

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl