Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR PKS.1.2018

Data dodania: 2018-12-11 08:34:52

Bełchatów, dnia 08.05.2018 r.

PKS.1.2018

I N F O R M A C J A

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o. Niedyszyna 40, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP numer ogłoszenia: 50093-N-2018 z dnia 25.04.2018 r., na stronie internetowej Zamawiającego www.pks.belchatow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawy p.n:

Zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę –

TRANSPORT OSOBOWY

ADAM ZASĘPA

Wadlew 90A

97-403 Drużbice

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest to jedyna oferta która wpłynęła w niniejszym postępowaniu.

 

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PKS.1.2018.pdf


INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2

Hosting, serwis strony - © TITTLE.pl