Drukuj

dot. Ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

Data dodania: 2016-10-25 11:46:31

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  w Bełchatowie Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2

działając na podstawie Regulaminu  Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.
 

ogłasza konkurs na stanowisko:

P R E Z E S A   Z A R Z Ą D U

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Spółki w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 14.00 w terminie do 05.07.2016r.

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • Ukończone studia wyższe (o profilu technicznym, ekonomicznym, prawniczym),
 • Posiadać minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach  kierowniczych.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z CV,
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (o profilu technicznym, ekonomicznym, prawniczym),
 • zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 1. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełniniena funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia,
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa o których mowa w art.18 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i braku toczących się przeciwko kandydatowi postepowań karnych w powyższych sprawach,
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem  Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PKSw Bełchatowie  Sp. z o.o. i jego akceptacja ( Regulamin dostępny na stronie internetowej Spółki),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp.z o.o.,
 7. Informację o adresie,  numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem,
 8. Oświadczenia i dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem  kandydata.

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania konkursowego.

W toku postępowania konkursowego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej wszelkie dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie odpowiednio:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu                                             

  PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  – nie otwierać”

i zaadresować na adres Spółki, Rada Nadzorcza PKS w Bełchatowie Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów.

Kandydaci, których oferty po weryfikacji uznane zostaną za kompletne dopuszczeni będą do II etapu konkursu, o czym zostaną powiadomieni listem poleconym lub telefonicznie.

Rada Nadzorcza w II etapie przeprowadzi z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której oceniać będzie w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 4. znajomość zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funckje publiczne,
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce prawa  handlowego,
 7. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed jej terminem.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia. Ostateczna decyzja o powołaniu należy do Rady Nadzorczej i jest niepodważalna. Rada Nadzorcza pisemnie powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2,

© BAI