Drukuj

Regulamin Konkursu na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

Data dodania: 2016-10-25 11:47:41

Załącznik do Uchwały Nr 2 z dnia 24 maja 2016 r.     
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.

 

REGULAMIN

 KONKURSU NA PREZESA ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o. o.

 

§1

Regulamin określa :

 1. Zasady i tryb powołania na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.
   
 2. Warunki jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Zarządu.

§2

1.Rada Nadzorcza PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. przeprowadza konkurs celem wyłonienia osoby fizycznej na Prezesa Zarządu.

2.Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu zostają zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników PKS Sp. z o.o. zgodnie z §46 ust.2 pkt 3  Aktu Założycielskiego Spółki.

3.Rada Nadzorcza ogłaszająca i przeprowadzająca konkurs pełni rolę Komisji Konkursowej.

4.Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.

5.W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

6.Konkurs składa się z dwóch etapów :

 1. etap I ( bez kandydata), postępowanie kwalifikacyjne wstępne;sprawdzenie czy kandydat spełnia warunki formalne na Prezesa Zarządu określone   w Regulaminie, otwarcie ofert i sprawdzenie ich pod względem wymagań zawartych w ogłoszeniu, sprawdzenie czy oferty są kompletne oraz czy kandydaci spełniają warunki,
 2. etap II ( z kandydatem ) dokonanie powołania w oparciu o: przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

§3

1.Ogłoszenie o konkursie, terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i stronie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz w prasie regionalnej i krajowej co najmniejna 30 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

2.Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności :

 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. stanowisko będące przedmiotem konkursu,
 3. minimalne wymagania jakie powinien spełniać kandydat,
 4. termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
 5. zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
 7. informację o możliwości zakończenia postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata,
 8. informację, że ostateczna decyzja o powołaniu należy do Rady Nadzorczej i jest niepodważalna.

§4

1.Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty wraz  z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym regulaminie oraz w ogłoszeniu  o konkursie na Prezesa Zarządu.

2.Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny wraz z CV,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
  a.zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej       3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
  b.dyplom ukończenia szkoły wyższej (o profilu technicznym, ekonomicznym, prawniczym).
 3. aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni  praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych w powyższych sprawach,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu na Prezesa Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  i jego akceptacja,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu PKS  Sp. z o.o.,
 9. informację o adresie, numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem,
 10. wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datąi własnoręcznym podpisem kandydata.

3.Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

4.W toku postępowania konkursowego, również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej wszelkie dodatkowe dokumenty.

5.Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

§5

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadomi pisemnie kandydatów.

§6

1.Termin przyjmowania ofert wynosi nie mniej niż 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia  w prasie.

2.Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji pod względem formalnym złożonych ofert i ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

3.Rada Nadzorcza ma prawo dokonać kwalifikacji o dopuszczeniu do II etapu postępowania konkursowego na podstawie złożonych dokumentów.

4.Rada Nadzorcza sporządza protokół z pierwszego etapu konkursu obejmujący:

 1. ilość ofert, termin ich wpływu, informację o złożeniu ofert po terminie określonym w ogłoszeniu,
 2. weryfikację ofert pod względem wymagań zawartych w ogłoszeniu, czy są kompletne oraz czy kandydaci spełniają warunki,
 3. wykaz kandydatów dopuszczonych do II etapu postępowania konkursowego.

5.Oferty kandydatów złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

6.Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni listem poleconym lub telefonicznie.

7.Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

§7

1.Rada Nadzorcza w II etapie przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności :

 1. wiedzę o zakresie działania Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 4. znajomość zagadnień dotyczących publicznego transportu zbiorowego,
 5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce  prawa handlowego,
 7. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości  zarządczej.

§8

1.Każdy z członków Rady Nadzorczej dokonuje indywidualnej oceny punktowej każdego kandydata w oparciu o przedstawioną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

2.O powołaniu Prezesa Zarządu decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

3.W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwóch kandydatów Prezes Zarządu powołany zostanie w tajnym głosowaniu.

4.W przypadku, gdy ilość kandydatów z równą ilością punktów jest większa od dwóch, Rada Nadzorcza przeprowadzi z nimi rozmowy uzupełniające i dokona ponownej oceny na zasadach określonych w ustępach 1,2,3 .

5.Kandydatów uczestniczących w postępowaniu Rada Nadzorcza powiadamia pisemnie o jego wynikach.

6.Z przeprowadzonego drugiego etapu konkursu sporządza się protokół zawierający w szczególności :

 1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
 2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
 3. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
 4. opis przeprowadzonych czynności,
 5. ocenę wszystkich kandydatów,
 6. podpisy członków komisji.    

§9

Od rozstrzygnięć Rady Nadzorczej dotyczących konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

§10

Rada Nadzorcza powiadamia bez zbędnej zwłoki Zgromadzenie Wspólników PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.  o powołaniu Prezesa Zarządu, przesyłając kopie protokołów z postępowania konkursowego wraz z uchwałą o powołaniu.

§11

Regulamin został przyjęty przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. Uchwałą nr 2 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu.Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów ul. Przemysłowa 2,

© BAI